Žukovského 6, Praha, 161 00
Postup testování v obraze
MČ Praha 6 - testování žáků
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
Jídelníček
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady
Přijmeme kuchařky(ře)
Škola pro demokracii
Zážitková pedagog. WŠ
Asociace aktivních škol

Vážená paní ředitelko,
vážený pane řediteli,

s ohledem na aktuální vývoj situace a výskyt nových případů nákazy koronaviru COVID-19 (u dospělých – rodičů našich dětí) na území MČ Prahy 6 a na základě přijatých doporučujících opatření
krizivého štábu MČ Praha 6, Vás žádám o:

1) zajištění důkladného, opakovaného úklidu veškerých prostor škol za použití zajištěných mycích prostředků (např. savo – zde je nutné řídit se návodem na použití “koncetrace”, ale i jiných, které škola používá)
    důrazem na mytí  podlah a dotykových ploch – lavice, stolky,  toalet, dotykových míst – kliky, rámy dveří)
    – toto opaření prosím operativně zajistit dnes a opakovaně v průběhu víkendu (domluva na úklidu se zaměstnanci nutná);

2) stále platí  neorganizování dalších plánovaných hromadných akcí ( výletů, škol v přírodě, lyžařských výcviků, studijních pobytů) popř. jejich přesun na pozdější vzdálenejší termíny;

3) zrušit  konání všech skupinových aktivitách jako jsou dny otevřených dveří, rodičovské schůzky, výjezdy mimo školu, návštěvy kin či divadel apod..

4) v případě již zajištěných akcí (škol v přírodě, lyžařkých výcviků apod. v tuzemsku) doporučujeme:
   – ujistit se o stále trvajícím souhlasu zákonných zástupců,
   – sledovat aktuální vývoj situace a dodržet doporučení Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, Krajské hygienické stanice;

5) v případě již zajištěných akcí v zahraničí, které nelze odvolat, doporučujeme:
   –  ujistit se o stále trvajícím souhlasu zákonných zástupců,
   – sledovat aktuální vývoj a doporučení Ministerstva zahraničí (riziková místa)
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

6) zvýšená hygienická opatření v případě stravování senioru ve školních jídelnách (vymezený prostor a čas pro stravování – úklid);

7) pozastavení pronájmů;

Stanovisko MŠMT a užitečné informace k:
– Omezení provozu školy nebo školského zařízení,
– Karanténní opatření ve vztahu k dětem, žákům nebo zaměstnancům školy,
– Povinnosti ředitele škol či školských zařízení,
– Pravomoc přijímat opatření k zamezení šíření nákazy má primárně Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice,
– Pravidla týkající se cestování do/ze zahraničí,
– Opatření ve vztahu k zaměstnancům
 naleznete na odkazu:http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

V případě eventuelního potvrzeného výskytu nákazy mezi zaměstnanci, žáky, dětmi Vaší školy a rodiči, Vás žádáme o neprodlené podání informace na OŠ ÚMČ Praha 6,
kontaktní e-mail: lsoustruznik@praha6.cz, tel: 778 770 714.

Krizový štáb MČ Praha 6 zasedá opět dnes  06.03.2020 v 16 hodin o aktuálním vývoji situace a přijatých opatření Vás budeme informovat.

S poděkováním za spolupráci

Mgr. Luděk Soustružník
     vedoucí odboru
     Odbor školství

Školní systém, elektronická ŽK
3D model školy
Příspěvek na letní tábor
Pohybovka na každý den
Webináře Prev-Centra pro rodiče
Den otevřených dveří 2021
Zápis 2021/22, 7.-8.4., 10-17 h.
Sportík 2020/2021
Kroužek - Kutil junior
Nabídka výuky AJ