Základní škola Dědina http://zsdedina.cz Žukovského 6, Praha, 161 00 Tue, 13 Oct 2020 17:41:16 +0000 cs-CZ hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.7 Informace ředitele školy k vládou přijatým opatřením http://zsdedina.cz/2020/10/13/informace-reditele-skoly-k-vladou-prijatym-opatrenim/ Tue, 13 Oct 2020 17:41:15 +0000 http://zsdedina.cz/?p=3435 Vážení rodiče,  

na základě vládou přijatých opatření sděluji následující informace týkající se naší školy.

  • Docházka do školy – je od 14.10. 2020 zakázána, pokračovat by měla od 2.11. pokud nedojde ke změně.
  • Podzimní prázdniny – jsou prodlouženy od 26.10. do 30.10. 2020.
  • Distanční povinná výuka – je jednotná pro celou školu pod G-suite (aplikace Google Classroom) a zvláštní vzdělávací doménou zsdedinaonline.cz

Pouze ve výjimečných případech, tj. zejména s ohledem na věk dětí v nižších ročnících 1. stupně, si učitelé vyberou vhodnější aplikaci.

  • Se způsobem výuky byli všichni žáci seznámeni a byly jim zajištěny přístupy.
  • Školní družina nebude po dobu distanční výuky v provozu.
  • Školní jídelna bude v provozu pro zájemce podle harmonogramu uveřejněného níže, za dodržení zvláštních pravidel a zvýšených hygienických opatření.

(Odběr jídla do nosiče – pokud nelze, je možné obědvat v jídelně s patřičnými rozestupy – viz krizová opatření a respektování pokynů pg. dozoru).

Obědy se odhlašují podle neměnného postupu!

Harmonogram provozu jídelny:

11.15 hod. – cizí strávníci

11.30 hod. – 1.ročníky

11.45 hod. – 2.ročníky

12.00 hod. – 3.ročníky

12.15 hod. – 4.ročníky

12.30 hod. – 5.ročníky

12.45 hod. – 6.ročníky

13.00 hod. – 7.ročníky

13.15 hod. – 8.ročníky

13.30 hod. – 9.ročníky

M.Dunděra

]]>
Usnesení vlády 14.10.2020 http://zsdedina.cz/2020/10/13/usneseni-vlady-14-10-2020/ Tue, 13 Oct 2020 17:33:59 +0000 http://zsdedina.cz/?p=3433
]]>
Informace pro školy platná od 14.10.2020 http://zsdedina.cz/2020/10/13/informace-pro-skoly-platna-od-14-10-2020/ Tue, 13 Oct 2020 17:30:26 +0000 http://zsdedina.cz/?p=3427 Vážení rodiče,

Zveřejňuji dokument MŠMT Informace pro školy a školská zařízení platná od 14.10. 2020.

]]>
Informace o Covid – 19 na Dědině – akt. 13.10. http://zsdedina.cz/2020/10/13/informace-o-covid-19-na-dedine/ Tue, 13 Oct 2020 17:20:25 +0000 http://zsdedina.cz/?p=3354 Milí rodiče,

přišlo mně užitečné a také po dohodě s MČ Praha 6, dát na www školy informaci o tom, jak to vypadá s aktuálním stavem v souvislosti s nákazou Covid – 19 v naší škole.

Budeme uvádět vždy jen počty, onemocnění u dětí, onemocnění a dospělých a dále případně  celé třídy v karanténě. Jména a bližší informace poskytovat nelze.

Prosím také o sdělování informací vedení školy popř. třídním učitelům, abychom mohli udělat včasná opatření.

Výskyt Covid – 19 ve škole

 Počet pozitivních žáků Počet tříd v karanténě Počet pozitivních zaměstnanců Počet zaměstnanců v karanténě
8 428
]]>
Zavedení střídavé výuky od 12.10. http://zsdedina.cz/2020/10/08/zavedeni-stridave-vyuky-od-12-10/ Thu, 08 Oct 2020 21:43:08 +0000 http://zsdedina.cz/?p=3419 Vážení rodiče.

Podle posledních opatření vlády se od pondělí 12.10. mění organizace výuky.

Na 2. stupni se zavede střídavá výuka. To znamená, že jeden týden budou do školy docházet třídy B. a třídy A. se budou učit z domova. Další týden se vymění.

V naší škole v týdnu od 12.10. do 16.10. budou do školy docházet třídy: 6.B, 7.B, 8.B, 9.B  a  6.D, 8.D

Třídy: 6.A, 7.A, 8.A, 9.A  a  7.D, 9.D  zůstanou doma.

V příštím týdnu od 19.10. do 23.10. se prostřídají.

Výuka na 1. stupni zůstává beze změny.

Dále zasílám informaci, že škola bude realizovat výuku na dálku v rámci G Suite (Google učebna) pod doménou zsdedinaonline.cz.

Na 1. stupni je možné, bude-li vydáno podobné omezení, dle aktuální dohody třídního učitele s rodiči využít i jiné aplikace.

Výdej obědů bude možný i pro žáky, kteří zůstanou doma v časech 12.35 – 14.00 hod.

Další informace se týká prodloužení podzimních prázdnin od 26.10. do 30.10. !!

]]>
Informace MŠMT o vydání opatření od 12.10. http://zsdedina.cz/2020/10/08/informace-msmt-o-vydani-opatreni-od-12-10/ Thu, 08 Oct 2020 21:20:31 +0000 http://zsdedina.cz/?p=3421
]]>
Zrušena výuka TV na 2.stupni v odpoledních hodinách http://zsdedina.cz/2020/10/05/zrusena-vyuka-tv-v-odpolednich-hodinach/ Mon, 05 Oct 2020 19:30:32 +0000 http://zsdedina.cz/?p=3410 Vážení rodiče,

po dobu platných krizových opatření škola ruší výuku tělesné výchovy na 2. stupni v odpoledních hodinách.

]]>
Zrušení třídních schůzek ze dne 7.10.2020 http://zsdedina.cz/2020/10/01/zruseni-tridnich-schuzek-ze-dne-7-10-2020/ Thu, 01 Oct 2020 19:20:51 +0000 http://zsdedina.cz/?p=3403 Vážení rodiče,

z důvodů uvedených v krizovém opatření, ruším třídní schůzky plánované na 7.10.2020. O způsobu předání informací o prospěchu a provozu školy budete informováni třídními učiteli a prostřednictvím www stránek.

]]>
Upřesňující informace k 5.10. 2020 http://zsdedina.cz/2020/10/01/upresnujici-informace-k-5-10-2020/ Thu, 01 Oct 2020 19:19:08 +0000 http://zsdedina.cz/?p=3401 Hromadné akce – Vláda svým usnesením o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 zakázala hromadné akce konané ve vyšším počtu než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob, pokud se akce koná ve vnějších prostorech, s tím, že je nutné dodržet odstup od jiných osob 2 metry. Toto se nevztahuje na členy domácnosti, výkon povolání a podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. V případě škol a školských zařízení toto usnesení nedopadá na činnosti, které mají školy a školská zařízení dle právních předpisů povinně poskytovat. Dále platí v případě, že bude škola nebo školské zařízení pořádat koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, jsou tyto aktivity zakázány zcela bez dalšího. Obecně se nedoporučuje pořádat hromadné akce školou či školským zařízením, avšak v případě pořádání ostatních uměleckých představení, ve kterých se převážně nezpívá, je nutné, aby byly dodrženy podmínky uvedené v bodu II. 1) tohoto usnesení.

Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění – U chronicky nemocných dětí/žáků/studentů či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje dětem/žákům/studentům (případně jejich zákonným zástupcům) praktický lékař pro děti a dorost nebo jiný lékař, že se jedná o chronické příznaky (typické například pro alergické onemocnění). Po odevzdání lékařského potvrzení škole je dítěti/žáku/studentovi umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou. Pokud výše uvedené vyplývá z dokumentace, kterou má škola již z dřívější doby k dispozici, nemusí vyžadovat nové lékařské potvrzení o chronickém onemocnění.

Kroužky jako vedlejší činnost školy nebo školského zařízení – Dle krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 byly omezeny hromadné akce včetně kroužků tak, jak je uvedeno v kapitole týkající se hromadných akcí.

Družiny a školní kluby – ředitel školy by měl zvážit organizaci oddělení školní družiny či školního klubu tak, aby oddělení, popřípadě skupina byla tvořena žáky jedné třídy, popřípadě několika předem daných tříd. Pokud to není možné, je třeba dodržovat pravidla popsaná v manuálu a hygienická opatření vyhlášená Ministerstvem zdravotnictví.

Zpěv a sportovní činnost – mimořádným opatřením místně příslušné krajské hygienické stanice se omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Zákaz zpěvu a sportovní činnosti se netýká mateřských škol a zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy.

Škola v přírodě – školy v přírodě nejsou omezeny a nevztahují se na ně zákazy pro konání hromadných akcí.

Výuka plavání – plavecký výcvik není obecně zakázán nebo omezen, doporučujeme řídit se hygienickými a provozními pravidly uvedenými v manuálu. Pokud je zakázána sportovní činnost, pak je zakázáno i plavání.

Školní jídelny – provoz školních jídelen se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 v bodě II. 4). Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.

]]>
MŠMT informuje o vydání nařízení č. 15/2020 Hygienické stanice hl. města Prahy http://zsdedina.cz/2020/10/01/msmt-informuje-o-vydani-narizeni-c-15-2020-hygienicke-stanice-hl-mesta-prahy/ Thu, 01 Oct 2020 19:19:05 +0000 http://zsdedina.cz/?p=3407
]]>