235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

(stáhnout kompletní školní řád)

Výňatek ze školního řádu – Práva a povinnosti žáků

Žák má právo

 • na vzdělání podle školního vzdělávacího programu,
 • na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a psychických schopností,
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 • znát kritéria hodnocení výsledků vzdělávání (viz Hodnotící řád), být dostatečně a včasně informován o svém pokroku, o případných problémech, vyjádřit se ke svému hodnocení,
 • na volný přístup ke všem učitelům, vychovatelům i k vedení školy, (obracet se na ně ve stanovenou dobu o hlavní přestávce, po vyučování, v neodkladných záležitostech ihned, zejména při zjištění projevů nepřátelství, násilí, šikany a diskriminace),
 • vyjadřovat se odpovídajícím způsobem ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání,
 • reprezentovat školu při soutěžích a olympiádách (reprezentace školy není považována za nepřítomnost),
 • být volen a volit do žákovské samosprávy (žáci 5.-9.ročníku), pracovat v ní a jejím prostřednictvím se obracet na vedení školy, (vedení školy má povinnost stanoviskům a vyjádřením žákovské samosprávy přihlížet),
 • obrátit se na žákovskou samosprávu při potřebě řešit problémy související se školou,
 • podílet se na tvorbě třídních pravidel, která nejsou v rozporu se školním řádem, přednést třídnímu učiteli návrh na řešení jakéhokoliv problému školy,
 • na otevřený přístup k informacím a činnostem, které podporují jeho všestranný osobnostně sociální rozvoj,
 • na zapůjčení učebnic od školy,
 • na ochranu před vlivy, které by mohly ohrozit jeho tělesný nebo duševní vývoj,
 • na ochranu před všemi formami diskriminace, násilí, zneužívání a ponižování,
 • na ochranu osobních údajů a respektování soukromého života,
 • na slušné chování a zacházení ze strany dospělých,
 • na pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jiné osoby v případě jakýchkoli problémů,
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání, na pomoc při problémech se zvládáním nároků školy,
 • na vzdělávací postupy, formy, metody a způsob ověřování dosažených výsledků a hodnocení, které vycházejí z jeho individuálních vzdělávacích potřeb a možností,
 • na zajištění dostatečného prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti, pro vlastní aktivitu v poznávání a sociální komunikaci, dostatek odpočinku a volného času, s ohledem na základní fyziologické a psychické potřeby žáka,
 • využívat školní knihovnu jako studijní místo pro přípravu na vyučování ve výpůjčních hodinách nebo v době čekání na odpolední výuku,
 • během vyučování po dohodě s vyučujícím pít (pitný režim),
 • požádat pedagogického pracovníka o úschovu věcí cenných, které mají osobní charakter (hodinky, šperky, také větší obnos peněz) na místo k tomu určené (kancelář školy, uzamčený kabinet, školní trezor),
 • pozvat po dohodě s učiteli předmětů své rodiče do vyučovacích hodin,
 • na uvolňování z výuky během školního roku pouze na písemnou žádost rodičů, (léčebné pobyty, mimořádné rodinné rekreace apod.) ředitelem školy na doporučení třídního učitele,
 • odejít dříve z vyučování, školní akce nebo ze školní družiny (lékař, rodinné záležitosti apod.) pouze na písemnou žádost rodičů a s vědomím třídního nebo pověřeného učitele,
 • na ocenění a pochvalu
 • spolupodílet se na tvorbě pravidel třídy.

Žák má povinnost

 • účastnit se výuky podle školního vzdělávacího programu,
 • dodržovat školní řád a další dohodnutá pravidla, se kterými je seznámen,
 • respektovat zásady slušného chování a ohleduplnosti při jednání s pracovníky školy a spolužáky, (hrubost a vulgární chování je nepřípustné v jakékoliv formě),
 • respektovat práva druhého, (jakékoliv formy omezování práv druhého jsou přísně zakázány)
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
 • aktivně se účastnit výuky, být spoluodpovědný za výsledky svého vzdělávání,
 • respektovat pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, dodržovat během výuky i mimo výuku v prostorách školy a na akcích školy mimo budovu školy zásady bezpečnosti a hygieny, chránit své zdraví a zdraví svých spolužáků, (otevírání oken, manipulace se žaluziemi, zařízením učeben, laboratoří a elektrickým zařízením je dovoleno pouze na přímý pokyn vyučujícího nebo pracovníka školy, nápoje z automatu je možné konzumovat na místě k tomu určeném, je zakázáno sedat a stoupat na parapety oken, běhat a hrát míčové hry na chodbách a schodištích školy), dodržovat dopravní předpisy,
 • přicházet do školy včas, upraven  a oblečen v souladu se zásadami slušnosti a vykonávanou činností,
 • přicházet do školy nejpozději 10 min. před zahájením vyučování,
 • přezouvat se při příchodu do školy, jako přezůvky nosit vhodnou obuv, pokud možno se světlou podrážkou, (na tělesnou výchovu využívat obuv sportovní, na venkovní tělesnou výchovu nosit doporučenou obuv),
 • při pracovním vyučování, chemii – laboratorních pracích a výtvarné výchově nosit pracovní oděv nebo plášť, při tělesné výchově cvičební úbor,
 • nosit učebnice a další pomůcky podle rozvrhu hodin, pravidelně se připravovat na vyučování, vypracovávat domácí úkoly,
 • denně s sebou nosit žákovskou knížku a nechávat ji podepisovat zákonným zástupcem, (časté zapomínání bude řešeno výchovným opatřením),
 • využívat prostory, zařízení a učební pomůcky školy tak, aby byly udržovány v pořádku a čistotě (třída, sociální zařízení, šatny, jídelna, školní hřiště, chodby školy a okolí školní budovy)
 • při vyučování v odborných učebnách dodržovat ustanovení řádu příslušné učebny,
 • neopouštět školní budovu během vyučovací doby,
 • dodržovat odstup od stolu učitele, nenahlížet do poznámek, věcí pro výuku nebo osobních věcí, nemanipulovat s učebními pomůckami,
 • dodržovat přísný zákaz

– kouření, včetně donášení, držení a distribuce tabákových výrobků

– požívání alkoholických nápojů, včetně jejich donášení, držení a distribuce

– používání ostatních nezákonných narkotických a psychotropních návykových látek,

definovaných příslušnými mezinárodními smlouvami, včetně jejich donášení, držení a

distribuce

– donášení a přechovávání věcí, které ohrožují mravní výchovu (např. pornografie)

– donášení, používání a distribuce věcí ohrožujících bezpečnost (např. zbraně, včetně

nožů, řetězů, bojových pomůcek a prostředků, prostředků zábavné pyrotechniky)

– násilí vůči druhému, nepřiměřené obrany, ponižování, zesměšňování, šikanování, diskriminace, rasové a národnostní nesnášenlivosti.

Je v zájmu žáků upozorňovat na tyto projevy a nedopustit jejich šíření. Každé zjištěné porušení tohoto bodu bude řešeno s ohledem na stupeň závažnosti a jako hrubý kázeňský přestupek. Pedagogičtí pracovníci školy jsou poučeni o důvěrnosti při řešení uvedené problematiky. Kontaktním pracovníkem pro řešení problematiky je školní metodik prevence. Je ale možné obrátit se na kteréhokoliv dospělého pracovníka školy.

 • dodržovat režim školy,
 • řádně se omluvit na počátku vyučovací hodiny pokud není z nějakého důvodu připraven nebo nemá v pořádku školní potřeby, (omluva bude vyučujícím posouzena),
 • mít řádně a včas omluvenu nepřítomnost ve škole zákonným zástupcem v žákovské knížce, neprodleně po jejím ukončení
 • po nepřítomnosti ve škole dopsat neprodleně sešity a doplnit zameškané učivo,
 • vyjadřovat své mínění a názory v souladu s právními předpisy, listinou základních lidských práv a školním řádem,
 • nepoškozovat majetek školy nebo majetek spolužáků, chránit a šetřit učebnice, každé poškození a závadu neprodleně hlásit pedagogickému pracovníkovi, hospodářce školy nebo školníkovi, (za vandalství, úmyslné poškození majetku školy nebo ze zásadní nedbalosti bude vyžadována oprava nebo náhrada vzniklé škody),
 • v případě stravování ve školní jídelně, mít včas zaplacené obědy,
 • usilovat o konstruktivní řešení případných konfliktních situací ve škole,
 • v případě nevolnosti či úrazu ohlásit neprodleně tuto skutečnost zaměstnanci školy (bude zabezpečeno ošetření, přivolání rodičů, popřípadě lékařská pomoc),
 • ihned informovat vyučujícího v případě ztráty osobní věci (ztráty nezabezpečených cenností škola ani pojišťovna nehradí),
 • nalezené věci odevzdat do kanceláře školy nebo pedagogickým pracovníkům,
 • poskytnout pomoc spolužákům, v rámci svých možností, případně oslovit pedagogické pracovníky školy, aby potřebnou pomoc zajistili,
 • respektovat toto ustanovení o používání vlastní spotřební elektroniky:
 • Používání vlastní spotřební elektroniky a mobilních telefonů je v průběhu vyučovacího dne zakázáno. Je povinností žáka, aby měl tyto prostředky, především mobilní telefony, vypnuty od začátku do konce vyučování! V případě porušení zákazu je povoleno pedagogickému pracovníkovi převzít prostředek do přechodné úschovy. Prostředek bude navrácen po skončení vyučování (dne, týdne) buď žákovi nebo zákonnému zástupci. V případě akutní potřeby kontaktovat rodiče nebo jiné osoby v průběhu vyučovacího dne, osloví žák pedagogického pracovníka s žádostí o možnost mobilní telefon použít.
 • Pořizování jakýchkoliv fotografií, zvukových záznamů a videosekvencí z prostor školy nebo školních akcí není dovoleno. Výjimku může stanovit ředitel školy nebo pověřený pedagog při mimoškolních aktivitách. Podmínkou je souhlas zúčastněných.
 • nenosit do školy větší finanční částky, pokud nejsou určeny k úhradě školních akcí (ŠvP, LVK aj.), nebo jiné cenné předměty,
 • Pro vnášení spotřební elektroniky (fotoaparáty, kamery, přehrávače, diktafony, mobilní telefony, atd.) do školy, platí ustanovení o povinnosti nenosit je do školy. Uvedené prostředky nejsou pro běžnou školní činnost potřebné.
 • Jsou-li tyto prostředky přesto vneseny do školy, jsou podstupovány na vlastní odpovědnost žáka, který je do školy přinesl a jeho zákonných zástupců. Škola nebude šetřit ani odškodňovat jejich poškození, ztrátu nebo odcizení.
 • Jsou uloženy pouze v uzamčené šatní skříňce, případně v aktovce žáka.
 • Výjimku pro toto ustanovení tvoří případy, kdy je žák k přinesení a používání spotřební elektroniky pedagogickým pracovníkem vyzván např. z výukových důvodů. V takovém případě pedagogický pracovník přebírá za tyto prostředky odpovědnost.
 • spolupodílet se na tvorbě pravidel třídy
 • dbát na dobrou pověst školy.

Mgr. Mojmír Dunděra
ředitel školy

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa