235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

V souvislosti s aktuální situací v oblasti Dědiny, výstavbou nových obytných domů, naplánované přístavby  školy a zejména pak s vývojem událostí při ukončování podnájemní smlouvy Prague British International School na budovu bývalé ZŠ Vlastina, předkládám vizi rozvoje Zš Dědina. Byla projednána s pedagogickým sborem školy, Školskou radou, spolky rodičů a je průběžně konzultována se zřizovatelem. V této formě byla také předložena Komisi pro výchovu a vzdělávání Městské části Prahy 6.

Počet žáků ZŠ Dědina dlouhodobě roste. Za posledních 15 let vzrostl na dvojnásobek. Rostoucí počet žáků ZŠ Dědina řešila v posledních letech stavebními úpravami vnitřních prostor pro vznik dalších a dalších kmenových tříd. Fyzická kapacita budovy se nicméně zcela vyčerpala a proto došlo od 1.9.2022 k otevření detašovaného pracoviště ZŠ Dědina v budově Vlastina. Škola využívá dnes v budově Vlastina dvě učebny. V příštích dvou letech se detašované pracoviště rozšíří každý rok o dvě učebny. K 31.8.2025, kdy vyprší platnost podnájemní smlouvy na budovu Vlastina se soukromou školou Prague British International School bude ZŠ Dědina využívat celkem 6 učeben.

V létě 2025 bude zahájena na ZŠ Dědina rekonstrukce, která je nezbytná z důvodu nutného rozšíření kapacit školy formou přístavby. Podle schválené koncepce rozvoje školství musí být její kapacita rozšířena tak, aby bylo možné umístit děti z celého spádového obvodu včetně území, kde se mohutně rozvíjí bytový development (rozvojové území „Drnovská“ a další). Rekonstrukce v roce 2025 zasáhne prakticky celý pavilon, který dnes využívá waldorfská část školy. Celkem bude od 1.9.2025 nutné přesunout proto na Vlastinu zhruba 250 dětí, všech devět tříd. Rada Městské části Praha 6 proto přijala usnesení, že budova Vlastina bude po ukončení podnájemní smlouvy s Prague British International School svěřena do užívání ZŠ Dědina.

Přemístěním waldorfské části školy do budovy Vlastina dojde k fyzickému oddělení pedagogických směrů ZŠ Dědina. Klasická část školy zůstane nadále v budově ZŠ Dědina a waldorfská bude na Vlastině. Bylo by přínosné, aby po fyzickém osamostatnění waldorfské části školy proběhlo též právní osamostatnění tj. založení samostatné waldorfské školy, protože mít dvě zcela odlišné školy pod jedním vedením, nedává ani pedagogický ani ekonomický smysl. Dle informace od vedoucí odboru školství Marie Kubíkové bude trvat proces založení školy, jako samostatného právního subjektu, zhruba 2 roky. Bude nutné posoudit provoz budoucí školy, uskutečnit potřebné právní kroky, nastavit hospodaření apod.

Oddělení obou pedagogických směrů a založení samostatné waldorfské školy vnímám jako nezbytnost pro další rozvoj oproti stávajícímu stavu, kdy si díky vysokému počtu žáků obě části školy již překážejí. To, že se na ZŠ Dědina uvolní místo a tím, že bude spádová oblast waldorfské školy celá Praha 6, bude velkým přínosem pro Prahu 6.

Konkrétně:

  • Je velmi pravděpodobné, že počet dětí ZŠ Dědina nadále v nadcházejících letech poroste. Dle demografické studie VŠE z r. 2018, kterou potvrzuje reálný vývoj obsazenosti školy lze předpokládat, že již ve škol. roce 2025/2026 počet dětí školy přesáhne 900 a v roce 2029/2030 dokonce 1100 dětí. Významný vliv přitom bude mít developerský projekt společnosti Finep (cca 180 školních dětí), ale i dalších developerských projektů nemluvě o fenoménu umístění ukrajinských dětí
  • Rozdělení školy na dvě menší je přínosem nejen z pohledu řízení školy, ale je také vhodnější pro dnes vyžadovaný inkluzivní způsob vzdělávání, kdy jsou do tříd integrovány děti se specifickými potřebami a je třeba výuku více individualizovat. To při vyšších počtech žáků školy lze jen stěží.
  • Z pohledu rodičů vnímám rovněž přání menší a samostatné školy, neboť je pro ně důležité uchovat komunitnější charakter školy.
  • Rozdělení školy dle pedagogických směrů bude přínosem pro jejich další rozvoj. Klasický a waldorfský směr jsou velmi odlišné. Jejich společné fungování znamená řadu kompromisů pedagogických i ekonomických. Jejich oddělení jim umožní plný pedagogický rozvoj a další růst kvality.
  • Vybudování samostatné waldorfské školy navíc reaguje na nedostatečné kapacity ve waldorfském základním školství na Praze 6. Na Praze 6 je dnes několik předškolních zařízení waldorfského typu. Každoročně má ZŠ Dědina prakticky dvojnásobný zájem ze strany rodičů, než je schopná uspokojit. Budova Vlastina umožňuje do budoucna částečné rozšíření stávajících kapacit waldorfské školy.
  • Waldorfské třídy ZŠ Dědina mají na Praze 6 již více než 20 letou tradici. Waldorfská pedagogika přináší komplexní a zároveň moderní vzdělání, které naplňuje potřeby dnešní společnosti. Děti jsou rozvíjeny komplexně v oblasti znalostí, sociálních kompetencí a umělecko-řemeslných dovedností. Výuka klade důraz na rozvoj přirozeného nadání dítěte, probíhá v souvislostech s důrazem na prožitek dítěte. Nechybí výuka dvou cizích jazyků již od 1. třídy.
  • Pokud by waldorfská škola do budoucna získala širší spádovou oblast ve smyslu celé Prahy 6, bylo by vybudování takové školy přínosem pro celou Městskou část, a to nejen z pohledu řešení kapacitních problémů ve veřejných školách, ale zejména z pohledu zájmu rodičů. Waldorfská škola by se tak stala dostupnou pro všechny rodiče z městské části a stala by se skutečnou alternativou.

Proto bych byl velmi rád, aby od 1.9.2025 ZŠ Dědina získala do využívání celou budovu Vlastina a postupně došlo k fyzickému a následně rovněž právním rozdělení školy dle pedagogických směrů, přičemž v budově Vlastina by v perspektivě do 2 – 4 let vznikla samostatná waldorfská škola.

16.6. 2023

………………………………………..

Mojmír Dunděra

Ředitel ZŠ Dědina

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa