235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Výchovný poradce se zabývá problematikou vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných žáků.

Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské a informační. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Výchovný poradce má tedy za úkol:

 • Koordinovat mezi vyučujícími různých předmětů tvorbu a konečnou podobu dokumentů (IVP – individuální vzdělávací plán).
 • Kontrolovat, zda vyučující zohlednil ve své části zpracovávaného IVP všechna doporučení ŠPZ (školní pedagogické zařízení).
 • Dohlížet na realizaci podpůrných opatření doporučených danému žákovi v praxi.
 • Koordinovat spolupráci školy a školského poradenského zařízení nebo dalších institucí podílejících se na vzdělávání a výchově žáka.

Vykonává:

I. Poradenskou činnost:

 1. Vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, připravuje návrhy na další péči o tyto žáky:
 • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy a vyhledává talentované a nadané žáky
 • předkládá učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky
 • vede evidenci integrovaných žáků ve škole a podílí se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro integrované žáky
 1. Zajišťuje nebo zprostředkovává diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
 • zajišťuje případná vyšetření v PPP (pedagogicko – psychologická poradně) a SPC (speciálně pedagogickém centru)
 • pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření

3. Připravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinuje vzdělávací opatření u těchto žáků. Poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích a navrhuje řešení konfliktních situací (rodič – učitel, žák – učitel, žák – žák).

II. Informační činnosti:

 1. Poskytuje informace o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 1. Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a zajišťuje je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 1. Vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.
Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa