235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Kapacita většiny základních škol Městské části Praha 6 se blíží rejstříkovým (maximálním) kapacitám škol. To je způsobeno jednak silnými populačními ročníky v posledních letech, ale mimo jiné také „spádovou turistikou“, tedy účelovým přihlašováním dětí k trvalému pobytu do spádových obvodů základních škol, kde přitom děti ve skutečnosti nebydlí.

Tento jev způsobuje, že ředitelé dotčených základních škol díky nedostatečné kapacitě školy losují ze spádových dětí ty, které přijmou a vážně hrozí, že dítě, jemuž zákonní zástupci trvalý pobyt účelově zvolili, bude přijato na úkor dítěte, které ve spádové oblasti školy skutečně bydlí.

Městská část je rozhodnuta se takové situaci bránit, a proto vyzvala ředitele škol, aby se v rámci přijímacího řízení k základnímu vzdělávání (do 1. ročníku) zabývali ověřováním skutečnosti, zda žadatel o přijetí na adrese trvalého pobytu také bydlí a tato zjištění zohlednili při svém rozhodování o přijetí žadatelů.

Z výše uvedených důvodů bude ředitel školy ověřovat bydliště dítěte, ve snaze zajistit plnění povinné školní docházky přednostně těm žadatelům, kteří ve spádové oblasti školy skutečně bydlí. Proto doporučujeme všem žadatelům, aby se (kromě vybraných škol, které si pro své dítě k plnění povinné školní docházky zvolili), dostavili k zápisům i ve škole, v jejíž spádové oblasti skutečně bydlí. Ověřování bydliště dítěte se bude týkat dětí, jejichž adresa trvalého pobytu není shodná s adresou trvalého pobytu žádného ze zákonných zástupců nebo na adrese bydlí dobu kratší tří měsíců ke dni zápisu.

Zařazení do waldorfské třídy probíhá podle odlišných pravidel. Rozhodujícím je výsledek předzápisového pohovoru a zásadním kritériem je pak trvalý pobyt v Praze 6.

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa