235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Vztah k místům i lidem – můžeme vyjádřit různým způsobem. Vybíráme si k tomu většinou zvláštní příležitosti – svátky, narozeniny, výročí. V tomto roce uplyne šedesát let od vyhlášení Přírodní rezervace Divoká Šárka. Základní škola Dědina si toto výročí zvolila jako téma celoškolního projektu s názvem Naše Šárka má narozeniny.

Jak už je z názvu projektu patrné, vztah školy k Divoké Šárce je vřelý, takřka rodinný. Vždyť se tu odehrávají Sluníčkové dny pořádané pro žáky na konci roku, třídy sem chodí na vzdělávací programy s Lesy Hl. m. Prahy, na vycházky v rámci výuky nebo se školní družinou a děti tu od malička tráví volný čas se svými rodiči.

A co takový celoškolní projekt vlastně obnáší? Vycházeli jsme z myšlenky, že milovat znamená znát (a naopak). Že prohloubíme znalost dětí o místě, které tvoří jejich domov, aby se, slovy klasika, „později nevlekly vlastí jako po prázdném tábořišti a nenechaly její poklady shnít jenom proto, že by k nim neznaly klíč“.

První fází projektu byly přednášky – o geologické minulosti Divoké Šárky a okolí a o jejím pravěku. Na ně navázaly exkurze do terénu, geologická, ornitologická, botanická, výpravy za netopýry, odebírání vzorků vody za účelem chemického rozboru a mnohé jiné.

Ve školních lavicích mezitím vznikala výtvarná díla pro plánovanou výstavu – děti kreslily a malovaly chráněné rostliny a živočichy Šárky a také již začaly zpracovávat svoje třídní projekty na témata, která jsou s tímto místem spojena – přírodovědně, historicky, kulturně. Při zahájení výstavy dětských výtvarných prací ke Dni země děti také ve vestibulu školy uspořádaly burzu semínek a vypěstovaných rostlin.

Představením projektových prací škola připomíná Den biologické rozmanitosti (22.5) – kromě zahájení výstavy připravila pro rodiče i širší veřejnost odpolední dětská vystoupení, na které naváže přednáška o geologické minulosti Divoké Šárky.

Vyvrcholením celého projektu bude vědomostní část soutěže pořádané v rámci Sluníčkového dne koncem června přímo v Divoké Šárce. Soutěžní otázky budou vycházet v projektů vystavených ve vstupní hale a chodbách školy.

Projekty, které takto propojují teoretické vědomosti s praktickými dovednostmi jsou pro vzdělávání dětí velmi užitečné. Zejména když se smysluplně setkávají se světem, ve kterém děti skutečně žijí.

Na závěr patří velké poděkování všem, kteří k nám do školy přijeli a předávali dětem nejen své vědomosti, ale především vztah ke svému oboru – Martině Kočové Veselské z Geologického ústavu AV ČR (přednášky pro žáky a pro veřejnost v budově školy, exkurze do terénu v rámci Strategie AV21), Nadě Profantové z Archeologického ústavu AV ČR (přednáška o pravěku), Janovi Andreskovi z Pedagogické fakulty Karlovy univerzity (ornitologická exkurze) a znalcům a milovníkům přírody z řad rodičů – Davidovi Škurkovi a Markétě Novotné.

My ve škole, žáci a učitelé, se těšíme na další projekty, poznatky a setkávání se zajímavými lidmi.

Taťána Dušková, koordinátorka EVVO (environmentální výchova) ZŠ Dědina

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa