235 359 229
235 355 185
Žukovského 6, Praha, 161 00
Nabídka zaměstnání
2018-2019
Benefice - 24.5.
Její pastorkyňa - 22.5.
Hravá odpoledne
Asociace aktivních škol
Přijmeme kuchařky
Aktivní město
Výtvarné kroužky
Invakuace - certifikát
Taneční škola
Skříň zapomnění
2015-2016-skrin_zapomneni
Kalendář
Květen 2018
Po Út St Čt So Ne
« Dub    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Školní řád

(stáhnout kompletní školní řád)

Výňatek ze školního řádu – Práva a povinnosti žáků

Žák má právo

· na vzdělání podle školního vzdělávacího programu,
· na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a psychických schopností,
· na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
· znát kritéria hodnocení výsledků vzdělávání (viz Hodnotící řád), být dostatečně a včasně informován o svém pokroku, o případných problémech, vyjádřit se ke svému hodnocení,
· na volný přístup ke všem učitelům, vychovatelům i k vedení školy, (obracet se na ně ve stanovenou dobu o hlavní přestávce, po vyučování, v neodkladných záležitostech ihned, zejména při zjištění projevů nepřátelství, násilí, šikany a diskriminace),
· vyjadřovat se odpovídajícím způsobem ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání,
· reprezentovat školu při soutěžích a olympiádách (reprezentace školy není považována za nepřítomnost),
· být volen a volit do žákovské samosprávy (žáci 5.-9.ročníku), pracovat v ní a jejím prostřednictvím se obracet na vedení školy, (vedení školy má povinnost stanoviskům a vyjádřením žákovské samosprávy přihlížet),
· obrátit se na žákovskou samosprávu při potřebě řešit problémy související se školou,
· podílet se na tvorbě třídních pravidel, která nejsou v rozporu se školním řádem, přednést třídnímu učiteli návrh na řešení jakéhokoliv problému školy,
· na otevřený přístup k informacím a činnostem, které podporují jeho všestranný osobnostně sociální rozvoj,
· na zapůjčení učebnic od školy,
· na ochranu před vlivy, které by mohly ohrozit jeho tělesný nebo duševní vývoj,
· na ochranu před všemi formami diskriminace, násilí, zneužívání a ponižování,
· na ochranu osobních údajů a respektování soukromého života,
· na slušné chování a zacházení ze strany dospělých,
· na pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jiné osoby v případě jakýchkoli problémů,
· na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání, na pomoc při problémech se zvládáním nároků školy,
· na vzdělávací postupy, formy, metody a způsob ověřování dosažených výsledků a hodnocení, které vycházejí z jeho individuálních vzdělávacích potřeb a možností,
· na zajištění dostatečného prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti, pro vlastní aktivitu v poznávání a sociální komunikaci, dostatek odpočinku a volného času, s ohledem na základní fyziologické a psychické potřeby žáka,
· využívat školní knihovnu jako studijní místo pro přípravu na vyučování ve výpůjčních hodinách nebo v době čekání na odpolední výuku,
· během vyučování po dohodě s vyučujícím pít (pitný režim),
· požádat pedagogického pracovníka o úschovu věcí cenných, které mají osobní charakter (hodinky, šperky, také větší obnos peněz) na místo k tomu určené (kancelář školy, uzamčený kabinet, školní trezor),
· pozvat po dohodě s učiteli předmětů své rodiče do vyučovacích hodin,
· na uvolňování z výuky během školního roku pouze na písemnou žádost rodičů, (léčebné pobyty, mimořádné rodinné rekreace apod.) ředitelem školy na doporučení třídního učitele,
· odejít dříve z vyučování, školní akce nebo ze školní družiny (lékař, rodinné záležitosti apod.) pouze na písemnou žádost rodičů a s vědomím třídního nebo pověřeného učitele,
· na ocenění a pochvalu.

Žák má povinnost

· účastnit se výuky podle školního vzdělávacího programu,
· dodržovat školní řád a další dohodnutá pravidla, se kterými je seznámen,
· respektovat zásady slušného chování a ohleduplnosti při jednání s pracovníky školy a spolužáky, (hrubost a vulgární chování je nepřípustné v jakékoliv formě),
· respektovat práva druhého, (jakékoliv formy omezování práv druhého jsou přísně zakázány),
· plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
· aktivně se účastnit výuky, být spoluodpovědný za výsledky svého vzdělávání,
· respektovat pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, dodržovat během výuky i mimo výuku v prostorách školy a na akcích školy mimo budovu školy zásady bezpečnosti a hygieny, chránit své zdraví a zdraví svých spolužáků, (otevírání oken, manipulace se žaluziemi, zařízením učeben, laboratoří a elektrickým zařízením je dovoleno pouze na přímý pokyn vyučujícího nebo pracovníka školy, nápoje z automatu je možné konzumovat na místě k tomu určeném, je zakázáno sedat a stoupat na parapety oken, běhat a hrát míčové hry na chodbách a schodištích školy), dodržovat dopravní předpisy,
· přicházet do školy včas, upraven a oblečen v souladu se zásadami slušnosti a vykonávanou činností,
· přicházet do školy nejpozději 10 min. před zahájením vyučování,
· přezouvat se při příchodu do školy, jako přezůvky nosit vhodnou obuv, pokud možno se světlou podrážkou, (na tělesnou výchovu využívat obuv sportovní, na venkovní tělesnou výchovu nosit doporučenou obuv),
· při pracovním vyučování, chemii – laboratorních pracích a výtvarné výchově nosit pracovní oděv nebo plášť, při tělesné výchově cvičební úbor,
· nosit učebnice a další pomůcky podle rozvrhu hodin, pravidelně se připravovat na vyučování, vypracovávat domácí úkoly,
· denně s sebou nosit žákovskou knížku a nechávat ji podepisovat zákonným zástupcem, (časté zapomínání bude řešeno výchovným opatřením),
· využívat prostory, zařízení a učební pomůcky školy tak, aby byly udržovány v pořádku a čistotě (třída, sociální zařízení, šatny, jídelna, školní hřiště, chodby školy a okolí školní budovy),
· při vyučování v odborných učebnách dodržovat ustanovení řádu příslušné učebny,
· neopouštět školní budovu během vyučovací doby,
· dodržovat odstup od stolu učitele, nenahlížet do poznámek, věcí pro výuku nebo osobních věcí, nemanipulovat s učebními pomůckami,
· dodržovat přísný zákaz
– kouření, včetně donášení, držení a distribuce tabákových výrobků
– požívání alkoholických nápojů, včetně jejich donášení, držení a distribuce
– používání ostatních nezákonných narkotických a psychotropních návykových látek, definovaných příslušnými mezinárodními smlouvami, včetně jejich donášení, držení a distribuce
– donášení a přechovávání věcí, které ohrožují mravní výchovu (např. pornografie)
– donášení, používání a distribuce věcí ohrožujících bezpečnost (např. zbraně, včetně nožů, řetězů, bojových pomůcek a prostředků, prostředků zábavné pyrotechniky)
– násilí vůči druhému, nepřiměřené obrany, ponižování, zesměšňování, šikanování, diskriminace, rasové a národnostní nesnášenlivosti
Je v zájmu žáků upozorňovat na tyto projevy a nedopustit jejich šíření. Každé zjištěné porušení tohoto bodu bude řešeno s ohledem na stupeň závažnosti a jako hrubý kázeňský přestupek. Pedagogičtí pracovníci školy jsou poučeni o důvěrnosti při řešení uvedené problematiky. Kontaktním pracovníkem pro řešení problematiky je školní metodik prevence. Je ale možné obrátit se na kteréhokoliv dospělého pracovníka školy, případně použít schránku důvěry.
· dodržovat režim školy,
· řádně se omluvit na počátku vyučovací hodiny pokud není z nějakého důvodu připraven nebo nemá v pořádku školní potřeby, (omluva bude vyučujícím posouzena),
· mít řádně a včas omluvenu nepřítomnost ve škole zákonným zástupcem v žákovské knížce,
· po nepřítomnosti ve škole dopsat neprodleně sešity a doplnit zameškané učivo,
· vyjadřovat své mínění a názory v souladu s právními předpisy, listinou základních lidských práv a školním řádem,
· nepoškozovat majetek školy nebo majetek spolužáků, chránit a šetřit učebnice, každé poškození a závadu neprodleně hlásit pedagogickému pracovníkovi, hospodářce školy nebo školníkovi, (za vandalství, úmyslné poškození majetku školy nebo ze zásadní nedbalosti bude vyžadována oprava nebo náhrada vzniklé škody),
· v případě stravování ve školní jídelně, mít včas zaplacené obědy,
· usilovat o konstruktivní řešení případných konfliktních situací ve škole,
· nenosit do školy věci, které mohou ohrozit zdraví, způsobit úraz,
· v případě nevolnosti či úrazu ohlásit neprodleně tuto skutečnost zaměstnanci školy (bude zabezpečeno ošetření, přivolání rodičů, popřípadě lékařská pomoc),
· ihned informovat vyučujícího v případě ztráty osobní věci (ztráty nezabezpečených cenností škola ani pojišťovna nehradí),
· nalezené věci odevzdat do kanceláře školy nebo pedagogickým pracovníkům,
· poskytnout pomoc spolužákům, v rámci svých možností, případně oslovit pedagogické pracovníky školy, aby potřebnou pomoc zajistili,
· nenosit do školy větší finanční částky, pokud nejsou určeny k úhradě školních akcí (ŠvP, LVK aj.), nebo jiné cenné předměty,
· respektovat ustanovení o používání vlastní spotřební elektroniky,
Pro nošení spotřební elektroniky (fotoaparáty, kamery, přehrávače, diktafony, mobilní telefony, atd.) platí ustanovení o nošení cenných předmětů. Uvedené prostředky nejsou pro běžnou školní činnost potřebné. Jejich donášení do školy a jejich používání je podstupováno na vlastní odpovědnost žáka a jeho zákonných zástupců. Škola nebude šetřit ani odškodňovat jejich poškození, ztrátu nebo odcizení.
Používání vlastní spotřební elektroniky v průběhu přímé vyučovací činnosti se zakazuje, tyto prostředky, především mobilní telefony musí být v této době vypnuty a zabezpečeny tak, aby nenarušovaly výuku. (V době přestávek je mohou žáci ohleduplně k ostatním užívat.) V případě porušení zákazu je povoleno pedagogickému pracovníkovi převzít prostředek do přechodné úschovy. Prostředek bude navrácen buď po skončení činnosti žákovi nebo zákonnému zástupci. Výjimku pro toto ustanovení tvoří případy, kdy je žák k přinesení a používání spotřební elektroniky pedagogickým pracovníkem vyzván. V takovém případě pedagogický pracovník přebírá odpovědnost. Pořizování jakýchkoliv fotografií, zvukových záznamů a videosekvencí z prostor školy nebo školních akcí není dovoleno. Výjimku může stanovit ředitel školy nebo pověřený pedagog při mimoškolních aktivitách. Podmínkou je souhlas zúčastněných.
· dbát na dobrou pověst školy.

Mgr. Mojmír Dunděra
ředitel školy