235 359 229
235 355 185
Žukovského 6, Praha, 161 00
Asociace aktivních škol
Přijmeme kuchařky
Aktivní město
Výtvarné kroužky
Invakuace - certifikát
Taneční škola
Skříň zapomnění
2015-2016-skrin_zapomneni
Kalendář
Duben 2018
Po Út St Čt So Ne
« Bře    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Školní družina

Telefonní číslo: 728 270 893, 222 265 272

Vedoucí ŠD: 608 061 059

E-mail: druzina(zav)zsdedina.cz

Provoz ŠD

ranní družina: 6,30 – 7,40 hod (příchod do 7,30).
odchody z odpolední družiny: od 12,45 do 14,00 hod. a dále od
15,00 do 17,30 hod

Doba mezi 14,00 – 15,00 hod. je vyhrazena pro pobyt venku. Z hlediska bezpečnosti dětí a zodpovědnosti pedagogických pracovníků nemohou být vydávány na telefonní žádost!

Časy obědů pro družinu:
12,00 – 12,30 hod. ( při vyuč. do 11,40 hod. )
13,00 – 13,30 hod. ( při vyuč. do 12,35 hod. )

Odhláška ze ŠD

Způsob platby:

1/ bankovním převodem na číslo účtu 195507550207/0100
2/ složenkou
3/ hotově u hospodářky školy Na začátku školního roku bude každému dítěti přidělen variabilní symbol!
Variabilní symbol je nutné uvést při každé platbě pro identifikaci plátce!
Pololetní platba činí 1000 Kč, tj. 200 Kč / měsíc. Individuální požadavky ( žádosti o úlevu platby, měsíční úhrady,… ) se řeší s vedoucí vychovatelkou. (Podrobné informace o platbě zde.)

Družina je rozdělena do pěti oddělení a tří oddělení Waldorfské družiny.
Vychovatelky:
Romana Doušová – III. odd.

Monika Žďárská- I. odd.

Jana Dufková – II. odd.

Renata Pavlatová – IV. odd.

Miluše Irondi – V. odd.

Magdalena Hrdá – VI. odd.

Alžběta Trojanová (III. odd.), Gabriela Krátká (II. odd.), Jarmila Burýšková (I. odd.) – waldorfská ŠD

 

Prostory školní družiny jsou v samostatných hernách vybavených hračkami, společenskými hrami, pracovními pomůckami, hračkami na ven. Družina dále využívá školní zahradu, hřiště. Dále umožňuje dětem odchody na kroužky.

Za školní družinu: R. Doušová

Řád školní družiny

Denní režim

6.30 –  7.40 ranní družina (příchod do 7,30 hod.)

11.40 nebo 12.35 – 14.00  příchod dětí z vyučování, hygiena, oběd, relaxační činnost, přímá činnost – pracovní, výtvarná, didaktická)

14.00 – 15.00 vycházka (činnost sportovní a  pohybová) –  v tuto dobu není možné děti vyzvedávat!

15.00 – 16.00 (16.30)  hygiena, svačina, stolní a společenské hry

16.00 – 17.30 večerní družina (oddělení spojena viz rozpis na hlavních dveřích)

 

Podmínky přihlašování do ŠD a odhlašování během školního roku, odchody a

vyzvedávání dětí

 Rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítě přihlásí do ŠD písemně na Zápisním lístku, který musí být řádně vyplněn – jméno, adresa, kontaktní tel. spojení, e-mail, datum přihlášení, forma odchodu – samotné či s doprovodem, časy odchodů s ohledem na denní režim ŠD (čas odchodu je důležitý pouze tehdy, jde-li dítě samotné). V případě, že dítě odchází s doprovodem, musí být uvedeny osoby, které smějí dítě vyzvedávat. Změna doby odchodů se provádí vždy písemnou formou, je nutné uvést datum, jméno, čas, samotné nebo s doprovodem a podpis rodiče.

Děti nelze uvolňovat na telefonickou žádost ani na ústní domluvu zákonného zástupce pouze s dítětem!

Odhlášení z ŠD se provádí písemnou formou k poslednímu dni v měsíci.

Poplatek za jeden měsíc je paušální bez ohledu na rozsah docházky.

Školní družinu navštěvují děti 1.- 4. ročníku s ohledem na kapacitu ŠD. V případě vyššího zájmu mají přednost mladší žáci.

Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě do 17.30 hod. V případě, že tento čas nedodrží, škola si vyhrazuje právo vyžadovat na rodičích náhradu nezbytných nákladů spojených s prodloužením provozu ŠD. Za každých započatých 30 min. činí náklady 50,- Kč. Nedojde-li k vyzvednutí dítěte, vychovatelka kontaktuje rodiče či zákonného zástupce. Pokud se kontakt nezdaří a k vyzvednutí dítěte nedojde, obrátí se vychovatelka na policii ČR.

Podmínkou docházky žáka do školní družiny je i dodržování Řádu školní družiny a Školního řádu – ustanovení o chování žáka.

Žák, který opakovaně nebo hrubě porušuje stanovená pravidla, může být ze ŠD vyloučen.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Za bezpečnost a ochranu zdraví žáků odpovídá vychovatelka v příslušném oddělení. Ve školní družině jsou žáci povinni dodržovat Řád školní družiny, udržovat pořádek a pečovat o svěřený majetek. Dbát na to, aby svou přítomností či prací neohrožovali či neomezovali ostatní žáky v družině.

Každé zranění, úraz, nevolnost okamžitě nahlásit vychovatelce. Bez vědomí vychovatele není žákům povoleno opouštět místnost či jiné určené prostory (hřiště, zahrada, jídelna apod.).

Pitný režim zajišťuje vychovatelka v každém oddělení.

 

Úhrada plateb za školní družinu

Zákonný zástupce je povinen uhradit stanovený poplatek do 15. dne v měsíci (na I. pololetí do 15. 9., na II. pololetí do 15. 2.). Úhrady jsou pololetní, v případě potřeby měsíční či čtvrtletní. Není-li platba uhrazena do doby splatnosti, ani po upomínce, bude dítě ze ŠD vyloučeno.

Každému dítěti přihlášenému do družiny je na začátku školní docházky přidělen variabilní symbol pro platbu družiny, který je platný po celou dobu jeho docházky do družiny. Bez variabilního symbolu nemůže být platba akceptována.

 

Ranní družina

 Do ranní družiny děti přicházejí hlavním vchodem nejpozději do 7.30 hod. Zazvoní na zvonek příslušného oddělení (viz. rozpis na dveřích) nebo recepce, ohlásí se jménem a budou vpuštěny do školy.

 

Podmínky příchodu žáků z vyučování do ŠD a přechodu ze ŠD do zájmových kroužků

Žáci 1. a 2. ročníku jsou z vyučování do družiny předáni vyučujícím, starší žáci přicházejí z vyučování samostatně.

Do zájmových kroužků a zpět přecházejí pod dozorem pověřené osoby, kterou je vyučující kroužku. Vychovatelka vede jejich evidenci. Po dobu pobytu dítěte na kroužku odpovídá za  bezpečnost vedoucí kroužku. Přihlašování na školní kroužky vedených učiteli školy, si rodiče zařizují sami u vedoucích kroužků (přihlášku lze stáhnout na www.zsdedina.cz, kroužky DDM www.ddmp6.cz ).

Rodič je povinen písemně oznámit v ŠD, které kroužky, v jakém dni a čase bude jeho dítě navštěvovat.

 

Využívání dalších prostor školy

 Po dohodě s ředitelem školy může družina využívat i další prostory školy za předpokladu, že jsou dodrženy řády učeben, pracoven, tělocvičen, knihovny apod.

Školní hřiště může být družinou využíváno ke sportovní činnosti, jsou-li žáci vhodně obuti a oblečeni. Družina má při využívání hřiště přednost před neorganizovanými návštěvníky.

 

Cennosti a mobilní telefony

Do ŠD není dovoleno nosit cenné předměty, větší obnos peněz ani věci nebezpečné. Mobilní telefony lze použít pouze se souhlasem vychovatelky, vyzvánění je vypnuté (viz. Školní řád). V případě potřeby rodič kontaktuje přímo vychovatelku.

 

Dočasné umisťování žáků do ŠD

Žáci, kteří nejsou přihlášeni trvale do ŠD, ji mohou navštěvovat nepravidelně za těchto podmínek:  1) je-li volná kapacita,

2) je-li řádně vyplněný zápisní lístek ŠD,

3) je-li a uhrazen poplatek za ŠD

Dále v případě dělených hodin, pauzy před odpoledním vyučováním (dojíždějící dítě), odpadnutí výuky apod.

 

Provoz ŠD v době prázdnin

V době prázdnin (podzimní, pololetní, jarní, velikonoční) a ředitelského volna nabízí ŠD provoz od 9.00 do 14.00 hod. Podmínkou je vyplněná písemná, závazná přihláška u vedoucí vychovatelky. Minimální počet  pro prázdninový provoz je 15 přihlášených dětí.